Administrative Staff Exchange

  • אודות
  • הגשת מועמדות
  • מידע נוסף
  • About
  • Application Process
  • Additional Information
  • Partner Universities

עבודות.ים יקרות.ים,

תכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי מציעה מלגות להשתלמות לחברי/ות הסגל מנהלי לתקופה של שבוע (5 ימי עבודה ו-2 ימי נסיעה) באוניברסיטאות מובילות ברחבי אירופה. זוהי הזדמנות מעולה להרחיב את סל הכישורים המקצועיים שלכן.ם.

מטרת ההשתלמות היא חשיפת העובד לתרבות ארגונית שונה, היכרות ולמידת מערכות ושיטות עבודה חדשות, יצירת קשרים עם בעלי תפקידים מקבילים במוסד השותף וייצוג אוניברסיטת תל אביב.

קיימים שני סוגי השתלמות:

א.שבוע הכשרה מאורגן (מוצע על ידי חלק מהמוסדות בלבד). במסגרת שבוע ההכשרה, תיפגשו עם עמיתים מהמוסד המארח, אך גם עם עמיתים ממוסדות אחרים בעולם. המוסד המארח מארגן מספר סדנאות בנושאים רלוונטיים במהלך השבוע וההשתלמות מהווה מעין סדנת הכשרה.

ב. השתלמות באמצעות ליווי צל (Shadowing). השתלמות זו מהווה הזדמנות ייחודית לחוות את שגרת העבודה היומיומית של העמית.ה. במסגרת ההשתלמות תיחשפו לאופי העבודה במשרד המקומי, הדילמות המקצועיות ולכלים הפרקטיים בהם מבצעים שימוש המוסדות המארחים. ההשתלמות הינה אישית, ובה הנכן.ם נדרשות.ים ליצור קשר עם המוסד המארח ולבנות תכנית חניכה המותאמת לצרכיכן.ם.

חשוב לציין שאישור הנסיעה אינו אוטומטי. אנו מוגבלים במספר ההקצאות המאושרות לכל יחידה באוניברסיטת תל אביב. לכן, כל מועמדות תיבחן על-ידי ועדה פנימית של האוניברסיטה אשר תעריך את המועמדות על-בסיס קריטריונים ברורים אשר יפורטו בהמשך, כמו גם מכסת ההקצאות לכל יחידה בקמפוס. הוועדה תיבחן כל מועמד.ת לאחר הגשת כל המועמדויות.

האוניברסיטה מעודדת עובדות.ים שזוהי נסיעתן.ם הראשונה להשתלמות בינלאומית להגיש מועמדות ותתעדף עובדות,ים כאלו במידת הצורך. 

ההחלטה הסופית על אישור הנסיעה היא בידי המוסד המארח בלבד.

ימי הנסיעה יוכרו עבור העובדים הנבחרים כימי השתלמות/היעדרות בשכר, בכפוף לאישור אגף משאבי אנוש.

 

בכל שלב בתהליך הגשת המועמדות ניתן להתייעץ עם רכזת השותפויות הבינלאומיות של האוניברסיטה: intlprojects@tauex.tau.ac.il

 

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>